မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)ရေးကူးခွင့်လျှောက်ထားပြီး ရရှိသူအမည်စာရင်းများအား အသိပေးကြေငြာခြင်း

Mar 17, 2016

(၆၆)နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) ရေးကူးခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) ရေးကူးနိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ လာရောက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်

၁။ ဦးခင်မောင်အေး(၁၃/နခတ(နိုင်)၀၄၇၂၃၅)မှ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၂၈၇)ဧက၊

၂။ ဦးစည်သူဝင်း(၅/မမန(နိုင်)၀၇၆၈၇၇)မှ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့၊ မယ်ဆွမ်တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ မယ်ဆွမ်တောင်ရပ်(၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၇)ဧက၊

၃။ ဒေါ်နန်းအောင်(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၇၀၆၉၇)မှ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်အမှတ်(၆၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၄၊ ၁၂၅၊ ၁၂၆၊ ၁၂၇၊ ၂၄၃၊ ၂၄၄၊ ၂၄၅၊ ၂၄၆)၊ ဧရိယာ(၀.၄၄၀)ဧက၊

၄။ ဒေါ်စန်းစန်းလွင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၆၉၅၅၇)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်း ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(F-26/174)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၀)ဧက ၊

၅။ ဦးသန်းတင့် (၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၅၅၁၆) ပါ(၃)ဦးတို့မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၂)ဧက၊

၆။ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်(၈/မကန(နိုင်)၀၆၃၀၂၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၈၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၆/၃၁၂) ဦးပိုင်အမှတ်(၆၀/ ၁)၊ ဧရိယာ (၀.၂၃၀)ဧက၊

၇။ ဦးဝင်းအောင်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၅၁၀၉၀)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၀၅) ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၁)၊ ဧရိယာ (၀.၀၇၃)ဧက၊

၈။ ဦးစိုးမြင့်မော်(၈/ပခက(နိုင်)၀၄၁၂၇၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ မိုးကောင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃)၊ ဧရိယာ (၀.၆၄၁)ဧက၊

၉။ ဦးမင်းအောင် (၁၂/အစန(နိုင်)၁၀၅၆၄၈)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ဟိန်ဓမ္မရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၈)၊ အချပ်(၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၅၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ဧရိယာ(၂.၂၁၅)ဧက၊

၁၀။ ဦးအောင်ဖုန်း(၁၃/မမတ(နိုင်)၀၃၈၁၈၉)မှ မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မိုးမိတ်မြို့၊ လက်ခုတ်တန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၅)၊ အမှတ်(၄၅၆)၊ လေသာကုန်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃)၊ ဧရိယာ (၀.၂၂၉)ဧက၊

၁၁။ ဒေါ်သန်းစိန်(၁၃/နခတ(နိုင်)၀၀၇၉၃၄)မှ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂)၊ သပြေရေတောင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၂)၊ ဧရိယာ(၀.၂၈)ဧက၊

၁၂။ ဒေါ်ဝင်းသန်းရွှေ (၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၈၂၀၉)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၅၈)၊ ပင်မကုန်းတောင်ရပ်၊ မြေကွက် အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၉)ဧက၊

၁၃။ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၁)၊ နယ်မြေ(၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၀/၂)၊ ဧရိယာ (၀.၀၉၉)ဧကရှိ မြေနေရာအား ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်ရန်၊

၁၄။ ဦးမျိုးမင်းဟိန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၈)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၇)၊ ဧရိယာ(၁.၀၉၅)ဧက၊

၁၅။ ဒေါ်နီနီအေး (၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)နှင့် ဒေါ်အေးစုမေ(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၂၉၄၆၃) တို့မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရွာငံစုရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ကျောက်တောကုန်း၊ ကုန်းမြင့် သာယာရပ်ကွက်၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၁၄၄၊ ၁၃၇)ပေ၊ အနံ(၆၃၅၊ ၄၂)ပေ၊ ဧရိယာ(၁.၀၉၂)ဧက

၁၆။ ဒေါ်နီနီအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးလမ်း၊ မြေကွက်အမှတ်(၇)၊ အကျယ်အဝန်း အရှေ့အနောက်(၁၁၀၊ ၇၆)ပေ၊ တောင်နှင့်မြောက်(၄၀၊ ၉၆)ပေ၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၁၇။ ဒေါ်နီနီအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရွာငံစုရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၃၂)၊ ကျောက်တော ကုန်း၊ ကုန်းမြင့်သာယာရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၃၂/၂၀၈)၊ အကျယ်အဝန်း(၆၀×၅၀)ပေ၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၉)ဧက၊

၁၈။ ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း(၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၄၉၇၅၈)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၃၁၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (F-၃၁၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၂)ဧက၊

၁၉။ ဒေါ်မိုးမိုးအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၂၃၉၅၅၅)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၆၇)၊ စောစီအရှေ့ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၅၁၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၇-ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၀၉၄)ဧက၊

၂၀။ ဦးမင်းအောင်(၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၂၆၄၉၃)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၀၇)၊ ဖရဲမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၆၇/၉၀+၇၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၂-ခ+၇၂)၊ ဧရိယာ (၀.၄၄၂)ဧက၊

၂၁။ ဦးခင်လင်းစိုး(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၀၃၃၇၈)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၇၈)၊ ဖရဲရွာရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈/၁၇၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၁)ဧက၊

၂၂။ ဒေါ်ခင်သဉ္ဇာဦး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၈၂၇၄၁)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၀၇)၊ ဖရဲမြောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄-ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧက၊

၂၃။ ဦးထွန်းအေး (၁၃/ကလန(နိုင်)၀၀၅၃၂၃)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၃၈)၊ ပင်မာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၁၃၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧက၊

၂၄။ ဒေါ်လှဝေ(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၉၆၀၃)မှ အောင်ပန်းမြို့၊ လှည်းရိုးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ပင်မာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၅)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၄)ဧက၊

၂၅။ ဦးဝင်းစိုးသန်း (၁၃/လခတ(နိုင်)၀၀၀၁၅၃)+ ဒေါ်မေသင်းနု (၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၂၅၁၆၆)တို့မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ မြေကွက်အမှတ် (၁၁၄/၁၄၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၁/၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊

၂၆။ ဒေါ်တူး(ခ)ဒေါ်တင်ရီ(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၀၅၄၃၈)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၃၈)၊ ယင်းမာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၁၁၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၇)ဧက၊

၂၇။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၇၄၆၉၄)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ညောင်ပင်ထောင် ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀)၊ ညောင်ပင်ထောင်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ် (၂၆)၊ ဦးပိုင် အမှတ်(၂၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၂၈။ ဦးအောင်အောင်သွင်(၉/သစန(နိုင်)၀၀၃၃၅၆)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ လှည်းရိုး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၆)ဧက၊

၂၉။ ဦးသက်ခိုင်(၇/ပခန(နိုင်)၂၀၀၄၇၁)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၄)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၆၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၇၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၄)ဧက၊

၃၀။ ဒေါ်အေးအေးမော်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၂၂၄၈၈)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၉၉)ဧက၊

၃၁။ ဦးကျော်မြင့်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၀၅၄၁)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၆)၊ မြေကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇/၁၃)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၂။ ဒေါ်ခင်ညွန့်မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ဟိန်ဓမ္မရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၈၈၅)ဧက၊

၃၃။ ဦးစောမောင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၀)၊ ဧရိယာ(၀.၅၁၈)ဧက၊

၃၄။ ဦးမျိုးလွင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၃)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၅)၊ ဧရိယာ(၀.၅၈၄)ဧက၊

၃၅။ ဒေါ်မေနှင်းအောင်(၉/မနတ(နိုင်)၁၀၁၂၁၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(ဆ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၃၆။ ဦးရော်ဘင်(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၀၂၈၅၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(ဆ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊

၃၇။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆေခမ်းရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁)၊ ဟောင်လိတ်အနောက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(L-11+L-12)၊ ဧရိယာ (၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၈။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆေခမ်းရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁)၊ ဟောင်လိတ်အနောက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(K-2+K-3)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၉။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(စ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၀။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(စ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၁။ ဦးသန်းဝင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့မဈေးသမဝါယမအသင်းမှ ဆီဆိုင်မြို့၊ အကွက်အမှတ်(၄)၊ မြကန်သာ တောင်၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၂။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညီညီတင်(၁၀/ဘလန(နိုင်)၀၅၇၉၈၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးမြို့၊ မြို့ဦး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ ရဲစခန်းရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၀၆)၊ ဧရိယာ (၀.၁၆၃)ဧက၊

၄၃။ ဦးမောင်မောင်စိန်(၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၁၆၆၁၉)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅၆)၊ ဧရိယာ(၀.၃၉၇)ဧက၊

၄၄။ ဒေါ်နန်းမြအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၅၈၅၁)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည် ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၈/၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(F-၄၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧက၊

၄၅။ ဦးအောင်သန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၆၇၁၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆/ဃ)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၃)ဧက၊

၄၆။ ဦးအောင်သန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၆၇၁၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂)၊ ဧရိယာ (၀.၄၇၁)ဧက၊

၄၇။ ဒေါ်မွန်မွန်ထွေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၂၆၇၂)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀-င)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၀)ဧက၊

၄၈။ ဒေါ်ခင်ဝင်းမော်(၁၃/တကန(နိုင်)၀၉၉၀၁၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၉)ဧက၊

၄၉။ ဦးဖြိုးသူအောင်(၇/တငန(နိုင်)၁၀၇၃၄၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅/ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၆)ဧက၊

၅၀။ ဒေါ်အေးအေးကြည်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၂၆၀၃၇)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၄၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉၉)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၀)ဧက၊

၅၁။ ဗိုလ်မှူးခွန်ထွန်းဖြူ(၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၁၇၆၈၀)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၈၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၅)၊ ဧရိယာ (၀.၁၇၄)ဧက၊

၅၂။ ဦးဝင်းကို(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၀၀၆၁၂)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အေးသာယာမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ အကွက်အမှတ်(၁၀၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၅၃။ ဦးဝင်းလှိုင်(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၀၆၅၂)+ ဒေါ်သီတာစိုး(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၅၉၄၉) တို့မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၇၅/၂၃၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၄၁/၈၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧက၊

၅၄။ ဦးသော်တာ(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၃၇၄၉)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆-၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၄)ဧက၊

၅၅။ ဒေါ်ကေသီခိုင်(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၀၂၆၃၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅၂-ဃ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊

၅၆။ ဒေါ်မင်းမင်းထွေး(၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၀၄၈၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ‌တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉/မ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၀)ဧက၊

၅၇။ ဦးကျန်လောက်ရှန်း(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၁၄၅၈)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄၁)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၁)ဧက၊

၅၈။ ဒေါ်ခင်ကြူကြူလှိုင်(ခ)ကျင်ကျုံး(၁/ဗမန(နိုင်)၀၃၈၆၉၈)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆-ဃ)၊ ဧရိယာ(၀.၃၀၄)ဧက၊

၅၉။ ဦးကျော်ရှင်း(၁၃/နဆန(နိုင်)၀၄၃၁၇၂)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂-ဍ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၀)ဧက၊

၆၀။ ဒေါ်နန်းရွှေအိမ်(၁၃/နမတ(နိုင်)၀၁၆၃၈၂)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂-ဎ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၃)ဧက၊

၆၁။ ဒေါ်လီရှောက်လူ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၅၄၆)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-င)၊ ဧရိယာ(၀.၂၀၀)ဧက၊

၆၂။ ဒေါ်လော်ကျင်တီ(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၅၁၅၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-က)၊ ဧရိယာ(၀.၂၀၆)ဧက၊

၆၃။ ဒေါ်လော်ကျင်တီ(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၅၁၅၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၅-၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၆၄။ ဒေါ်လော်ကျူကျီ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၃၂၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၀)ဧက၊

၆၅။ ဒေါ်လော်ကျူကျီ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၃၂၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၃-ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၄)ဧက၊

၆၆။ ဦးစိုင်းရီ(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၂၃၀၄၅)မှ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)တိုးချဲ မြို့ကွက်ရှိ အကွက်အမှတ်(၅၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၀၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၇၃)၊ မြေဧရိယာ(၀.၂၂၀)ဧက၊

၆၇။ ဒေါ်မိုမိုနွေဝါကျော်(၉/မကန(နိုင်)၀၉၉၇၀၅)မှ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မယ်ဆွမ် တောင်ရပ်ကွက်၊ နောင်ဟီးရပ်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၃)ဧက၊

၆၈။ ဒေါ်ထရီဇာ(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၃၁၄၂၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်၊ ဆုတောင်းပြည့်အနောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄/က)၊ မြေဧရိယာ(၀.၀၇၁)ဧက၊

၆၉။ ဒေါ်ရန်ရှောက်အဲ(၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၅၂၅၈)မှ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ အကွက် အမှတ်(၃၃/ရှမ်းဈေးတန်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄/က ၂)၊ မြေဧရိယာ(၀.၁၃၅)ဧက၊

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482