အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသည့်မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်သည့်ပုံစံများ၊ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

Jul 17, 2014

၁။ လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

(က) မူရင်းလျှောက်လွှာ(တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး)

(၁) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ နေရပ်၊ အလုပ်အကိုင်၊

( ၂) လျှောက်ထားသည့် မြေတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်၊ လမ်း၊

( ၃) မြေကွက်၏နယ်နိမိတ်နှင့် လားရာ၊

(၄) ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦအရွယ်အစား၊ အမျိုးအစား၊

(၅) အငှားဂရန် ရလိုကြောင်း ဖော်ပြချက်။

( ခ) မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ထားသည့် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅) (မူရင်း) (၂) စောင် ၊ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၆) (၁) စောင်၊

( ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ – မြေပေးမိန့်၊ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်———-စသည်)

(ဃ) ဆောက်လုပ်ပြီး (သို့မဟုတ်) ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အဦပုံစံ(သို့) အဆောက်အဦ ဓါတ်ပုံ (ရှေ့မြင်/ဘေးမြင်) (၂)စုံ

( င) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

( စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ/အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

ဂရန်အမည်ပြောင်း/ ခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ရောင်းသူ/ဝယ်သူ/ပေးကမ်းသူ/လက်ခံသူတို့၏ မှတ်ပုံတင်/ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

၂။ လုပ်ငန်းစဉ် (အထက်မြန်မာပြည်မြေနှင့်အခွန်နည်းဥပဒေ-၆၈၊ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာ မြေများ နည်းဥပဒေအပိုဒ် -၂ ၊ ၃ တို့အရ)

(က) အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က)ပါအချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရန်၊

( ခ) လျှောက်ထားမှုအား လက်ခံရရှိပါက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

( ဂ) အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ပြီး လိုအပ်သည်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လက်ထောက် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း)

(ဃ) လက်ထောက်ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)မှ လျှောက်ထားမြေနှင့် ပတ်သက်သည့် အောက်ပါအချက်အလက်များအား စိစစ်တင်ပြရန် မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီး ဌာနသို့ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း-

(၁) မြေရာဇဝင်ကိုဖော်ပြရန်၊

(၂) လျှောက်ထားသောမြေသည် အစိုးရမှ ချထားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ ဟုတ်/မဟုတ်နှင့် အခြားမြေပေါ်သို့ ကျူးကျော်မှု ရှိ/မရှိ၊

(၃) လျှောက်ထားမြေကို အခြားမည်သူက မြေပုံကူးယူ၍ ဂရန်လျှောက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက ဂရန်အမှုတွဲအမှတ်နှင့်ဖော်ပြရန်၊

(၄) လျှောက်ထားသောမြေကို မည်သူအား ဂရန်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါက ဂရန်သက်တမ်းနှင့် ကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက် အမှုတွဲနံပါတ်ကိုဖော်ပြရန်၊

(၅) လျှောက်ထားသောမြေပေါ်တွင် အဆောက်အဦ ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက မည်သို့အသုံးပြု ထားကြောင်း၊

(၆) လျှောက်ထားမြေကို မြို့မြေငှားခွန်စည်းကြပ်လျှင် ကျသင့်မည့်အခွန်ကို တွက်ချက် ဖော်ပြပေးရန် (ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့)မှ အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထား အတိုင်း (၁)ဧကရောင်းစျေးပေါ်မူတည်တွက်ချက်ပေးရန်)

( င) မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ အမှုတွဲပေးပို့ထားစဉ်အတွင်း လျှောက်ထားမြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက အထောက်အထား အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျှက် ကန့်ကွက် နိုင်ကြောင်း၊ အနည်းဆုံး (၁၅)ရက်ထက်မနည်းကြော်ငြာခြင်း၊

( စ) ကန့်ကွက်လွှာ ခေါ်ယူသည့်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကန့်ကွက်သူ (ရှိလျှင်)၊ လျှောက်ထားသူ/ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ/ အခြားစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သူများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊

(ဆ) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လျှောက်ထားမြေပေါ်သို့ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ မြေတိုင်းစာရေး နှင့်အတူ ကွင်းဆင်း၍ လျှောက်ထားသူနှင့် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သူများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံ အမှုတွဲ ဆက်လက်တင်ပြခြင်း၊

( ဇ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှုတွဲလက်ခံရရှိပါက လျှောက်ထားမြေပေါ်သို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး ဂရန် (သို့) မြေငှားလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊

( စျ) မြေတစ်ကွက်တည်းအား လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထက်ပိုသည့်ကိစ္စ (သို့) ခိုင်လုံသောအထောက် အထားများဖြင့် ကန့်ကွက်သည့် ကိစ္စများတွင်မည်သူအား ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း(သို့) ခွင့်မပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ အရှပ်အရှင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကိစ္စများတွင် သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း၊

၃။ အခွင့်အာဏာ

(က) မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားသည့်ဧရိယာ (၁)ဧကအောက်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှ ခွင့်ပြုခြင်း၊

( ခ) တစ်ဧကမှ (၅)ဧကအထိ လျှောက်ထားလာပါက ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်ရယူ၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဂ) (၅)ဧကအထက်ကျော်လွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူ၍ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄။ အယူခံဝင်ရောက်ခြင်း

မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဆုံဖြတ်ချက်အပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိပါက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်ရက်မှစ၍ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း၊ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ရက်ပေါင်း (၉၀)အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့လည်းကောင်း၊ တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးချိန်မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း အထွေထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့လည်းကောင်း အယူခံဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

တောင်ကြီးမြို့

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482