တိုင်းမော(မောရှမ်း)

ရွှေလီမြစ်ကို ရှမ်းလူမျိုးများက “နမ့်မောဝ်” ဟုခေါ်သည်။ထိုမြစ်ဝှမ်းတစ်လျှောက်တွင် နေထိုင်သော ရှမ်းလူမျိုးများကို မောရှမ်း(ခ)တိုင်းမောဝ်ဟုခေါ်သည်။ မောရှမ်း(ခ)တိုင်းမောဝ် တို့သည် တာပိန်မြစ်ဝှမ်းတွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။ မောရှမ်း(ခ)တိုင်းမောဝ်လူမျိုးတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို အများဆုံးကိုးကွယ်ကြပြီး ရိုးရာနတ်များကိုလည်း ကိုးကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာ၊ တောင်ယာနှင့် ပြောင်း စသည့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မောရှမ်း(ခ)တိုင်းမောဝ် လူမျိုးများသည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ့်ခမ်းမြို့နယ်နှင့် မူဆယ်မြို့နယ်တွင် အများဆုံးနေထိုင် ကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တစ်ဝှမ်းနှင့်ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင်လည်း ပျံ့နှံ့နေထိုင်ကြပါသည်။

အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

Shntggy@gmail.com

081-2125482