တောင်ကြီး ဇူလိုင် ၁၄
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လူဝန်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူအင်အားဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ အသက် (၁၆)နှစ် အထက် ပြည်သူများအား နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်း ထုတ်ပေးရေး လုပ်ငန်းအား ပန်းခင်းစီမံချက် အဆင့်(၁)ဖြင့် ၂၀၂၁ခုနှစ် မေလ ၃ ရက်မှ ၂၀၂၂ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်အထိ ဆောက်ရွက် ပေးခဲ့ပြီး ပန်းခင်းစီမံချက် အဆင့်(၁)ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (၇၃၄၆၀၄)ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စု လူဦးရေးစာရင်း (၆၉၀၃၈)စု ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဆက်လက်၍ ပန်းခင်းစီမံချက် အဆင့်(၂)ဖြင့် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ အသက်(၁၆)နှစ်အထက် ပြည်သူများအား ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင်ရသူနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား/ အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံးများတွင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများသို့ လည်း ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ယနေ့အထိ ပန်းခင်းစီမံချက် အဆင့်(၂)ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (၁၉၅၄၆၄)ဦးနှင့် အိမ်ထောင်စုလူဦးရေးစာရင်း (၃၈၀၀၅)စု ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ အသက်(၁၆)နှစ်အထက် ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြုခွင့််ရသူနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား/ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေစာရင်း ရရှိကိုင်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့် ပြည်သူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ပြည်သူများသို့ အသိပေးအပ်ပါကြောင်း သိရှိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့